Metsäsuunnitelma

metsanhoitosopimus

 

METSÄSUUNNITELMA ON METSÄOMAISUUTESI OPASKIRJA

Metsäsuunnitelman kansien väliin on koostettu opas, jota hyödyntäen metsänomistaja voi hoitaa metsiään johdonmukaisesti, taloudellisesti ja kannattavasti. Metsäsuunnitelma sisältää toimenpide-ehdotuksia eri hakkuutapoja hyödyntäen. Ehdotukset tehdään metsänomistajan tavoitteiden ja metsän ominaisuudet yhteen sovittaen. Metsäsuunnittelija keskustelee metsänomistajan kanssa aina ennen maastotyön aloittamista.

Metsäsuunnitelma kertoo metsäsi hoitotarpeet ja hakkuumahdollisuudet

Metsäsuunnittelu edellyttää aina maastotyötä, vaikka käytössä olisi laserkeilausaineisto. Laserkeilaus ei korvaa metsäammattilaisen asiantuntemusta.

Lähtökohtana ovat metsänomistajan tavoitteet ja toiveet. Eri metsikkökuvioilla voidaan painottaa eri asioita. Yhdellä kuviolla on hyvä toteuttaa jatkuvaa eli eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta. Toisella kuviolla tasaikäinen metsä mahdollistaa hyvät puukauppatulot. Osa kuvioista voidaan jättää kokonaan toimenpiteiden ulkopuolelle.

Metsäkontio hyödyntää työssään juuri uudistettuja Hyvän metsänhoidon suosituksia. Suositukset on laadittu metsänomistajan päätöksenteon tueksi. Tapion julkaisema Hyvän metsänhoidon suositukset on laadittu eri tahojen kanssa yhteistyössä. Suositukset pohjautuvat pitkän ajan tutkimustuloksiin ja käytännön metsänhoidon kokemuksiin.

Metsäsuunnitelman avulla tiedät, mitä toimenpiteitä metsäsi tarvitsee kasvaakseen tuottavasti.

Metsäsuunnitelma sisältää:kansiometsasuunnitelma

– Puuston määrän, laadun ja ikäjakauman sekä kasvun ja kehityksen.
– Vuosittain ajoitetut metsänhoitotyöt ja arvion niiden kustannuksista.
– Hakkuumahdollisuudet sekä arvion puunmyyntituloista.
– Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen soveltuvat kohteet.
– Luonnon monimuotoisuutta edistävät arvokkaat kohteet.

Suunnitelman avulla hoidat metsäsi oikeaan aikaan ja tuottavasti. Metsäsuunnitelman tarkkuus riittää puukaupan suunnitteluun.

Ajantasalla oleva metsäsuunnitelma toimii tila-arvion pohjana!